euroingro_loader

Loading...

icon

Euroingro


La tua vetrina sul mondo!

försäljningsvillkor


<strong>1.1. </strong>Försäljningen av produkter som avslutas på distans via denna webbplats (hädanefter kallad "webbplatsen") regleras av följande allmänna försäljningsvillkor. Produkterna som erbjuds på webbplatsen säljs direkt av B2B Euroingro SRL (nedan kallat "B2BEUROINGRO"). B2BEUROINGRO är ett företag bildat enligt italiensk lag, med säte i Via dei Fossi, 4 - 59100 Prato (PO) - Italien, momsnummer, skattekod och registreringsnummer i registret över företag i Prato 02290270970, REA n. PO 520736. <strong>1.2. </strong>Språken som används för ingåendet av försäljningsavtalet via denna webbplats är: italienska och engelska. <strong>1.3.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>Dessa Allmänna Försäljningsvillkor publiceras på Webbplatsen för att möjliggöra kunskap samt lagring och reproduktion av Kunden i enlighet med gällande lagstiftning. <strong>1.4.</strong><br> <strong></strong>Köp av produkter regleras uteslutande av de allmänna försäljningsvillkoren som publiceras på webbplatsen och som är i kraft vid köptillfället. B2BEUROINGRO förbehåller sig rätten att göra ändringar och/eller tillägg till dessa allmänna försäljningsvillkor när som helst. och/eller tillägg kommer endast att gälla i förhållande till köp som görs efter publiceringsdatumet av den nya versionen av de allmänna försäljningsvillkoren. Ersättningen av dessa Allmänna Försäljningsvillkor med en ny version innebär automatisk otillämplighet, ineffektivitet och icke verkställbarhet gentemot B2BEUROINGRO av detsamma i förhållande till köp som görs efter att de tagits bort från Webbplatsen och detta även i händelse av att nämnda Allmänna Försäljningsvillkor är fortfarande tillgänglig och/eller tillgänglig för allmänheten via andra webbplatser, andra än de som anges ovan.

folded_icon

<strong>2.1. </strong>Kunden bekräftar att produkterna som erbjuds av B2BEUROINGRO på webbplatsen (hädanefter kallade "Produkterna") är numeriskt begränsade och är därför medveten om att B2BEUROINGRO måste kontrollera deras tillgänglighet vid köptillfället. <strong>2.2.</strong><br> <strong></strong>Problem kan ibland uppstå i samband med tillgängligheten av vissa produkter. Under sådana omständigheter kommer B2BEUROINGRO att informera kunden omedelbart (och i alla fall inom de villkor som anges nedan) via e-post om annulleringen av hans beställning. Vid endast delvis tillgänglighet kommer kunden att informeras. Därför samtycker kunden till att endast ta emot de tillgängliga produkterna, såvida han inte har valt alternativet att ta emot hela beställningen på webbplatsen. I detta fall kommer kunden att tillfrågas om han föredrar att ta emot de tillgängliga produkterna eller att fortsätta med den totala annulleringen av beställningen. <strong>2.3. </strong>B2BEUROINGRO förbehåller sig rätten att när som helst ändra de föremål som erbjuds till försäljning på webbplatsen utan föregående meddelande.<br><strong></strong>

folded_icon

<strong>3.1. </strong>Varje produkt som erbjuds till försäljning på webbplatsen kan ses med hjälp av en speciell länk som låter dig se fotografiska bilder av varan, enhetspriset, färgerna och de olika storlekarna (om några). De beräknade leveransdatumen för dessa produkter, uttryckligen angivna på webbplatsen som "Förbeställning" eller som "Produkter i förbeställning" eller som "Personliga produkter", kommer att anges i länken som hänför sig till själva produkten, eftersom dessa produkter är ännu inte redo för leverans. <strong>3.2. </strong>Kunden kan köpa en eller flera produkter, för maximalt 4 enheter för varje produkt, förutom vad som kan tillhandahållas för vissa typer av produkter. B2BEUROINGRO förbehåller sig rätten att när som helst ändra gränserna för de kvantiteter av produkter som kan köpas via webbplatsen. <strong>3.3.</strong><br> <strong></strong><strong></strong>Produkterna som valts av kunden kommer att inkluderas i en specifik sektion (hädanefter kallad "Korgen"). Beskrivningen av produkterna, inklusive måtten eller storlekar (om sådana finns), tillsammans med en eller flera fotografiska bilder i digital form, som tillåter en korrekt representation av produkterna, kommer att inkluderas i kundens kundvagn. <strong>3.4.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>Även om B2BEUROINGRO ständigt vidtar åtgärder för att säkerställa att fotografierna som visas på webbplatsen troget återger originalprodukterna, är vissa variationer alltid möjliga på grund av de tekniska egenskaperna och färgupplösningen hos enheten som används av kunden. Följaktligen kommer B2BEUROINGRO inte att hållas ansvarigt för eventuella brister i de grafiska representationerna av produkterna som visas på webbplatsen om det beror på ovannämnda tekniska skäl. <strong>3.5.</strong><br> <strong></strong>För att se de valda produkterna och det totala priset för inköpsordern måste du gå till sidan Kundvagn. Innan kunden bekräftar sitt beställningsförslag (nedan kallat "Beställningsförslaget"), måste kunden verifiera riktigheten av innehållet i kundvagnen och fylla i köpformuläret enligt instruktionerna på webbplatsens webbsida. <strong>3.6.</strong><br> <strong></strong>Köpproceduren avslutas när kunden väljer lämplig slutlig orderbekräftelseknapp (hädanefter kallad "Köpknappen"), och därmed validerar sitt orderförslag, som kommer att skickas direkt till B2BEUROINGRO Efter valet av köpknappen kommer innehållet i Beställningsförslaget kan inte längre ändras av kunden. <strong>3.7. </strong>Innan Beställningsförslaget bekräftas måste Kunden deklarera att han har läst och accepterat dessa Allmänna Försäljningsvillkor. I slutet av köpproceduren bör kunden spara eller skriva ut de allmänna försäljningsvillkoren. <strong>3.8.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>Köpförfarandet måste slutföras i sin helhet; annars kan orderförslaget inte skickas till B2BEUROINGROB2BEUROINGRO. <strong>3.9. </strong>Varje beställningsförslag och kunddata som krävs för köpet kommer att arkiveras av B2BEUROINGRO under tidsperioden och i enlighet med de villkor som fastställs av gällande lagstiftning. All användning av uppgifterna för andra ändamål än köpet kommer att vara föremål för en offert. och uttryckligt samtycke från kunden, på grundval av de villkor som anges i "Sekretesspolicyn" som publiceras på webbplatsen. <strong>3.10.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>Kunder som har registrerat sig i det reserverade området på webbplatsen kommer att kunna kontrollera statusen för sin beställning genom att logga in på detta område och gå in på sidan som hänför sig till deras beställningar. <strong>3.11. </strong>Kunden är medveten om att han är ansvarig för riktigheten och sanningshalten av all information som matas in på Webbplatsen eller i vilket fall som helst används under köpfasen. <strong>3.12. </strong>Kunden är också medveten om att han på webbplatsen också har möjligheten:<br><strong></strong><br> <strong></strong><br>- att förbeställa ett urval av produkter före deras kommersiella lansering eller deras distribution och utsläppande på marknaden, och - att beställa produkter som du vill anpassa permanent genom att lägga till permanenta ändringar på det sätt som anges på webbplatsen (som exempel, med hjälp av varmstansning). Kunden bekräftar att dessa produkter ännu inte är tillgängliga för leverans vid tidpunkten för sändning av sitt beställningsförslag. Produkterna som kan förbeställas av Kunden är tydligt identifierade och rapporterade på Webbplatsen genom uttrycken "Förbeställning" eller "Förbeställningsprodukter", och de Produkter som kan anpassas av Kunderna är tydligt identifierade och rapporterade på webbplatsen med hjälp av formuleringen "Personliga produkter". <strong>3.13.</strong><br><strong></strong>accepterar att om han förbeställer en produkt och/eller beställer en anpassad produkt, kommer det relativa priset som visas på webbplatsen och visas i varukorgssektionen att debiteras kunden i förväg, dvs vid mottagande av bekräftelse-e-postmeddelandet, enligt definitionen i 4.2, även om förbeställningsprodukten och den anpassade produkten inte är redo för leverans vid den tidpunkten, kommer förbeställningsprodukten och den anpassade produkten att levereras till kunden vid det relevanta beräknade datumet som anges på produktbeskrivningssidan Om beställningsförslaget som skickas av kunden även innehåller en eller flera förbeställningsprodukter och/eller personliga produkter, utöver de produkter som redan finns tillgängliga, debiteras priserna på alla produkter relaterade till detta beställningsförslag till Kunden i förväg, dvs vid mottagandet av bekräftelsemailet, även i händelse av att förbeställningsprodukterna och de personliga produkterna kommer att levereras till det senaste beräknade relevanta leveransdatumet, som anges på produktbeskrivningssidorna. <strong>3.14.</strong><br> <strong></strong>All ytterligare information om betalning, leverans och bekräftelse av förbeställda produkter och personliga produkter specificeras i respektive avsnitt nedan. <strong>3.15. </strong>Kunden erkänner och accepterar att, förutom vad som uttryckligen anges här för förbeställda produkter och anpassade produkter, de andra klausulerna i dessa allmänna försäljningsvillkor även gäller för förbeställda produkter och anpassade produkter.<br><strong></strong>

folded_icon

<strong>4.1. </strong>Efter bekräftelsen av beställningsförslaget skickas beställningen till B2BEUROINGRO för att behandlas och kan inte ändras eller annulleras ytterligare. Beställningsförslaget utfärdat av Kunden kommer att övertas av B2BEUROINGRO endast om hela köpet har genomförts regelbundet, utan att något fel har markerats av Webbplatsen. Efter att ha gjort beställningsförslaget kommer kunden att få ett e-postmeddelande med vilket B2BEUROINGRO kommer att meddela att han har mottagit beställningsförslaget. Detta e-postmeddelande kan inte tolkas som ett godkännande av beställningsförslaget. Accepterandet av orderförslaget av B2BEUROINGRO och ingåendet av kontraktet kommer att ske i enlighet med bestämmelserna i punkt 4.2 nedan. <strong>4.2.</strong><br><strong></strong>Avtalet mellan B2BEUROINGRO och Kunden måste anses ingått när Kunden får ett eller flera bekräftelsemail från B2BEUROINGRO (nedan kallat "Bekräftelsemail"). Bekräftelsemailet kommer att skickas till den ''-adress som anges av kunden i köpformuläret och kommer att innehålla bekräftelsen och sammanfattningen av villkoren för själva köpet, såsom: beskrivningen av produkten och dess huvudsakliga egenskaper, det totala priset av beställningen, inklusive eventuella fraktkostnader, adressen för att lämna in eventuella klagomål, information om service efter försäljning, om förekomsten av ångerrätt och om de relativa träningsmetoderna. <strong>4.3.</strong><br> <strong></strong>B2BEUROINGRO förbehåller sig rätten att inte acceptera beställningsförslaget utfärdat av en kund i följande fall: a) otillgänglighet för produkterna som ingår i beställningsförslaget trots vad som gäller för förbeställda produkter; b) förekomsten av en rättslig tvist mellan B2BEUROINGRO och kunden avseende en tidigare beställning; c) om Kunden vid tidigare tillfällen har gjort sig skyldig till brott mot de Allmänna Försäljningsvillkoren eller inte har fullgjort sina skyldigheter; d) om det har visat sig att Kunden köper Produkterna i syfte att sälja eller överlåta dem för kommersiella eller professionella ändamål; e) om kunden har varit inblandad eller misstänkt för olaglig eller bedräglig verksamhet. I de ovan nämnda fallen kommer B2BEUROINGRO att kommunicera via e-post till kunden, inom 30 (trettio) dagar från dagen för mottagandet av orderförslaget, eventuell annullering av mottagna beställningar. I detta fall får inget orderförslag anses accepterat av B2BEUROINGRO och inget avtal får anses ingått mellan B2BEUROINGRO och kunden.<br> <strong>4.4. </strong>I händelse av delvis tillgänglighet av den beställda produkten, om kunden har valt alternativet att ta emot hela beställningen, kommer han att tillfrågas om han vill ta emot de tillgängliga produkterna eller helt avbryta beställningen. Om avbeställningen endast är delvis debiteras kunden endast det belopp som hänför sig till de produkter som faktiskt har köpts. Såvida han inte har valt alternativet på webbplatsen att ta emot hela beställningen i sin helhet, accepterar kunden att endast ta emot de tillgängliga produkterna.

folded_icon

<strong>5.1. </strong>Priserna på alla produkter som erbjuds till försäljning på webbplatsen inkluderar inte moms. <strong>5.2. </strong>Dessa priser kommer att anges i euro (EUR) för produkter som ska levereras i Italien och utomlands. <strong>5.3. </strong>Det totala priset som visas i kundvagnen inkluderar eventuella fraktkostnader, som kommer att anges separat. I vilket fall som helst kommer B2BEUROINGRO att be om kundens uttryckliga samtycke för eventuella ytterligare kostnader. <strong>5.4.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>Kunden kommer att debiteras för de priser som publiceras på webbplatsen och visas i kundvagnen vid tidpunkten för bekräftelsen av beställningsförslaget genom att välja köpknappen av kunden, förutsatt att de beställda produkterna är tillgängliga vid den tidpunkten, utom för beställningsförslagen som innehåller förbeställda produkter och/eller personliga produkter för vilka det relativa priset kommer att debiteras i förväg av kunden enligt punkt 5.6 nedan, även om sådana produkter vid den tidpunkten ännu inte är klara för leverans. B2BEUROINGRO förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra priserna på de produkter som erbjuds till försäljning på webbplatsen. <strong>5.5.</strong><br> <strong></strong>För betalning med kreditkort bekräftar och garanterar Kunden att han är innehavare av det kreditkort som användes för köpet och att alla uppgifter som hänför sig till det som angetts under köpfasen är korrekta, såsom: numret, utgångsdatum och, om nödvändigt, säkerhetskoden. Transaktionen kommer att debiteras kunden först efter: (i) verifiering av kreditkortsuppgifterna, (ii) mottagandet av debiteringsauktoriseringen av företaget som utfärdar kortkrediten som används av kunden och (iii) bekräftelsen av produktens tillgänglighet av B2BEUROINGRO och i alla fall efter att beställningen är redo att behandlas. L' <strong>5.6.</strong><br> <strong></strong>För betalning via andra betaltjänstleverantörer bekräftar och garanterar Kunden att vara ägare till kontot som används för köpet. Transaktionen kommer att debiteras Kunden först efter att denne har mottagit bekräftelsemailet från B2BEUROINGRO. <strong>5.7. </strong>Leveransen av de köpta produkterna kommer att utföras först efter det att betalningen av det skyldiga beloppet av kunden har lyckats. I händelse av att debitering av beloppen som kunden av någon anledning visar sig vara omöjlig, kommer försäljningsprocessen att automatiskt avbrytas och försäljningen annulleras, enligt meddelande som kommer att skickas till kunden. <strong>5.8.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>I händelse av att en eller flera Produkter inte är tillgängliga och Kunden har beslutat att inte annullera beställningen i sin helhet, debiteras endast priset och eventuella fraktkostnader relaterade till de tillgängliga Produkterna.

folded_icon

<strong>6.1. </strong>Kunder kommer att få produkterna separat så snart de är redo för leverans, såvida inte kunden har valt alternativet på webbplatsen att ta emot hela beställningen i en och samma leverans. Produkterna kommer att skickas till den adress som anges av kunden i beställningsförslaget. Vid leverans av Produkterna kommer Kundens underskrift att krävas. <strong>6.2. </strong>Av säkerhetsskäl kommer B2BEUROINGRO inte att utföra fullgörandet av någon beställning adresserad till en postbox och inte heller acceptera någon beställning där det inte är möjligt att identifiera den fysiska person som tar emot beställningen och dess adress. <strong>6.3.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>Produkterna som säljs på webbplatsen kan endast levereras till de länder som anges ovan (artikel 1.3). Därför kommer alla orderförslag med leveranser som ska göras utanför dessa länder att automatiskt avvisas under orderhanteringsproceduren. <strong>6.4. </strong>I de fall Kunden debiteras för fraktkostnader kommer dessa uttryckligen att anges, separat från alla andra kostnader eller utgifter, i slutet av förfarandet för att slutföra Beställningsförslaget och innan Kundens val av Köpknappen. <strong>6.5.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>I enlighet med gällande lagstiftning är den maximala tid inom vilken B2BEUROINGRO måste leverera de köpta produkterna 30 (trettio) dagar från datumet för avtalets ingående och med undantag för force majeure-händelser. relevant för förbeställda produkter och/eller anpassade produkter, kommer leveransdatumet att vara längre än 30 dagar och B2BEUROINGRO kommer att leverera sådana produkter på det beräknade leveransdatumet eller under den beräknade leveransperiod som överenskommits med kunden, som specifikt anges för kunden i sidan Produktbeskrivning. <strong>6.6.</strong><br> <strong></strong>Om B2BEUROINGRO inte levererar de beställda Produkterna inom ovannämnda tidsfrist, måste Kunden be B2BEUROINGRO att utföra leveransen inom en ytterligare tidsfrist som är lämplig för omständigheterna, i enlighet med gällande lagstiftning. Beställd produkt levereras inte inom den extra tidsfrist som eventuellt anges. <strong>6.7.</strong><br> <strong></strong>B2BEUROINGRO kommer att ha rätt att dela upp beställningen i flera försändelser, baserat på tillgången på produkterna för leverans, och kunden kommer att få produkterna separat baserat på deras tillgänglighet för leverans, såvida han inte har valt alternativet på webbplatsen att ta emot hela beställningen i en försändelse. B2BEUROINGRO kommer att kunna debitera priset till kunden separat endast för de produkter som faktiskt skickas eller i en enda lösning. <strong>6.8.</strong><br> <strong></strong>Vid leverans av den köpta produkten kommer kunden att få ett e-postmeddelande till den adress som anges i beställningsförslaget. Detta e-postmeddelande kommer att innehålla en spårningskod för försändelsen och en exklusiv länk som gör det möjligt att spåra leveransen i realtid. B2BEUROINGRO kundtjänst kommer att tillhandahålla hjälp för eventuella problem relaterade till leveransen. Kunden kan kontakta B2BEUROINGRO Kundtjänst via e-post på adressen: customer@euroingro.com. <strong>6.9.</strong><br> <strong></strong>Som ett alternativ till leverans med bud kan Kunden begära att hämta de köpta produkterna direkt från butiken som kan väljas på webbplatsen under köpfasen, förutsatt att den relativa beställningen inte innehåller förbeställda produkter och/eller personliga produkter . Om Kunden inte hämtar Produkterna inom 30 (trettio) dagar efter mottagandet av e-postmeddelandet med vilket han kommer att informeras om att Produkten är tillgänglig för avhämtning, kan försäljningen avbrytas av B2BEUROINGRO. I detta fall kommer Kunden att meddelas via e-post om avbokningen och omedelbart få ersättning för eventuella redan inbetalda belopp. <strong>6.10.</strong><br> <strong></strong>Kunden påtar sig risken för förlust eller skada på Produkterna endast när densamma, eller en tredje part utsedd av honom och annan än transportören, väsentligen kommer i besittning av sådana Produkter. skadan på Produkten inträffar innan materialet levererats till Kunden eller till en tredje part utsedd av denne, kommer B2BEUROINGRO att ersätta Kunden för de belopp som redan betalats.

folded_icon

<strong>7.1. </strong>Vid leverans måste Produkterna kontrolleras av Kunden för att försäkra sig om att de motsvarar de beställda artiklarna och att de inte uppvisar tillverkningsfel eller överensstämmelsedefekter. De rättsliga garantierna enligt gällande lagstiftning är tillämpliga på försäljningen av produkterna, såväl som eventuella ytterligare konventionella garantier som tillhandahålls kunden. <strong>7.2.</strong><br> <strong></strong>I händelse av produktionsfel eller bristande överensstämmelse har Kunden rätt att utan kostnad återställa produktens överensstämmelse genom reparation eller utbyte, om inte den begärda åtgärden är objektivt omöjlig eller överdrivet betungande jämfört med den andra. Om en av de hypoteser som föreskrivs i lag inträffar, kan Kunden begära en lämplig sänkning av priset eller uppsägning av avtalet och påföljande återbetalning av det erlagda priset. Det är underförstått att kunden förlorar denna rätt om han inte rapporterar bristen på överensstämmelse till B2BEUROINGRO inom 2 (två) månader från det datum då han upptäckte defekten. I vilket fall som helst är B2BEUROINGRO endast ansvarig för den bristande överensstämmelse som inträffar inom 2 (två) år från leveransen av produkten. L' <strong>7.3.</strong><br> <strong></strong>För att rapportera förekomsten av defekter och fel i Produkterna och för att få en av de åtgärder som anges ovan, kan Kunden kontakta B2BEUROINGRO på de adresser som anges i följande artikel 12.

folded_icon

<strong>8.1. </strong>Kunden har rätt att frånträda avtalet inom 14 (fjorton) dagar från datumet för leverans eller avhämtning av Produkterna, förutom när det gäller Personliga Produkter. I fallet med en delad beställning börjar denna period från dagen för leverans eller hämtning av den sista produkten. <strong>8.2.</strong><br> <strong></strong>inuti varje förpackning som innehåller de köpta produkterna. <strong>8.3.</strong><br> <strong></strong>Om Kunden följer det förfarande som avses i föregående punkt, kommer den av B2BEUROINGRO utsedda kuriren att hämta paketet som innehåller de returnerade Produkterna utan någon kostnad för Kunden. I händelse av att Kunden inte följer denna procedur kommer returkostnaderna och ev. ansvar för förlust, stöld, skada eller försening i leveransen kommer att kvarstå hos kunden. <strong>8.4. </strong>Kunden kan även hämta adressen till vilken Produkterna ska returneras genom att kontakta B2BEUROINGRO på följande e-postadress: customer@euroingro.com. <strong>8.5.</strong><br> <strong></strong><br> <strong></strong>Kunden förbinder sig att utan onödigt dröjsmål returnera de Produkter för vilka han har utövat ångerrätten och, i alla fall, inom 14 (fjorton) dagar från det datum då han meddelade sitt beslut att frånträda avtalet till B2BEUROINGRO. <strong>8.6.</strong><br> <strong></strong>Produkterna måste returneras i samma skick som de levererades. Kunden ska därför säkerställa att Produkterna är hela och kompletta, aldrig använda, slitna eller skadade på något sätt och att de returneras i originalförpackning, åtföljda av alla etiketter som de mottagits med. I händelse av att en produkt är försedd med en säkerhetsetikett, kommer returen av produkten inte att accepteras om den ursprungliga säkerhetsetiketten har tagits bort, brutits eller manipulerats. Kunden medger också att parfymer av säkerhetsskäl och sanitära skäl inte kan returneras om den förseglande cellofanen och originalförpackningen har öppnats, skadats, ändrats eller tagits bort. B2BEUROINGRO kommer att kontrollera förpackningen och statusen för de individuella produkter som returneras, <strong>8.7.</strong><br> <strong></strong>Återbetalningen av priset för de returnerade produkterna kommer att utföras av B2BEUROINGRO utan onödigt dröjsmål och i alla fall inom 14 (fjorton) dagar från det datum då B2BEUROINGRO fick kännedom om kundens utövande av ångerrätten. rätten att hålla inne återbetalningen till dess att Produkten har mottagits och verifierats eller tills Kunden bevisar att han har returnerat produkten korrekt och i intakt skick, med hänsyn till den situation som inträffar först. '' belopp som betalas av Kunden för att utföras med samma betalningsmetod som användes för köpet, om inte Kunden uttryckligen har medgett annat och under förutsättning att han inte behöver ådra sig några kostnader till följd av återbetalningen. B2BEUROINGRO kommer att bekräfta till kunden via e-post återbetalningen av priset. <strong>8.8.</strong><br> <strong></strong>B2BEUROINGRO kommer inte att behöva ersätta leveranskostnaderna för Produkterna om Kunden uttryckligen har valt en annan typ av leverans än den standard som B2BEUROINGRO erbjuder. <strong>8.9. </strong>Retur av produkterna enligt denna artikel är<br> <strong></strong>endast tillåtet i samband med köp gjorda på webbplatsen. <strong>8.10. </strong>Med hänsyn till att de Personifierade Produkterna är permanent modifierade och personliga produkter specifikt för Kunden och att deras ursprungliga produktion inte på något sätt kan återställas, kan ångerrätten inte utövas av Kunden för Personliga Produkter. Följaktligen är bestämmelserna i denna artikel 8 inte tillämpliga på personliga produkter, under förutsättning att uteslutningen av personliga produkter från ångerrätten inte kommer att påverka tillämpningen av de rättsliga garantierna, som anges i föregående artikel 7, även till sådana produkter.<br> <strong></strong>

folded_icon

<strong>9.1. </strong>Bortsett från fall av uppsåtligt tjänstefel eller grov vårdslöshet, kommer B2BEUROINGRO inte på något sätt vara ansvarigt gentemot Kunden för indirekta skador eller följdskador som kan uppstå vid köp av Produkter som erbjuds till försäljning på Webbplatsen.

folded_icon

<strong>10.1. </strong>B2BEUROINGRO garanterar äktheten och den höga kvaliteten på alla produkter som erbjuds till försäljning på webbplatsen <strong>10.2. </strong>Varumärket "B2BEUROINGRO", såväl som alla figurativa och icke-figurativa varumärken och mer allmänt alla andra varumärken, illustrationer, bilder och logotyper på produkterna, på relaterade tillbehör och/eller förpackningar, oavsett om de är registrerade eller inte, är och förblir B2BEUROINGRO Groups exklusiva egendom. Hel eller partiell reproduktion, modifiering, manipulering eller användning av nämnda varumärken, illustrationer, bilder och logotyper, oavsett anledning och på vilket medium som helst, är strängt förbjudet.<br><strong></strong>

folded_icon

<strong>11.1. </strong>B2BEUROINGRO garanterar äktheten och den höga kvaliteten på alla produkter som erbjuds till försäljning på webbplatsen 11.1. Dessa allmänna försäljningsvillkor regleras av italiensk lag och kommer att tolkas på grundval av den, utan att det påverkar andra tvingande regler, mer fördelaktiga för kunden, tillämpliga i det land där kunden har hemvist. <strong>11.2.</strong><br><strong></strong>I händelse av en tvist som härrör från tolkningen och/eller tillämpningen av dessa allmänna försäljningsvillkor kommer domstolen på den ort där kunden har sin hemvist eller hemvist, om den är belägen inom den italienska statens territorium, att ha exklusiv och bindande jurisdiktion . Om kundens hemvist eller hemvist är beläget i ett annat territorium än den italienska staten, kan kunden, efter eget val, överklaga till domstolen på sin hemort eller hemvist eller till domstolen i Prato. Alternativt kan kunden främja förfarandena för tvistlösning utanför domstol enligt gällande lagstiftning. För detta ändamål kan kunden använda onlineplattformen som gjorts tillgänglig av Europeiska kommissionen, som kan nås via webbplatsen http://ec.europa.eu/odr.

folded_icon

<strong>12.1. </strong>För alla klagomål, ytterligare information eller hjälp som rör webbplatsen eller köpproceduren och, i alla fall, för varje begäran om information och/eller förtydligande angående vad som rapporteras i dessa allmänna försäljningsvillkor, kan kunder skicka ett e-postmeddelande till följande adress: customer@euroingro.com eller kontakta kundtjänsten E-commerce, B2B Euroingro SRL, Via Neaionia 10/3 - 59100 Prato (PO) - Italien